Vedtægter for Landsforeningen for Ungdomsbrandkorps i DK.

§ 1. Navn :


Landsforeningens navn er Landsforeningens for Ungdomsbrandkorps i dk.

§ 2. Formål :

At fremme, udbredelsen af Junior & Ungdomsbrandkorps i Danmark.
At varetage, disse korps fælles interesser.

§ 3. Landsforeningen :


Landsforeningen består af alle de tilmeldte Junior & Ungdomsbrandkorps.
De enkelte korps er alle, hver især frivillige,selvstændige juridiske og økonomiske uafhængige enheder.

§ 4. Medlemmerne :

Alle Junior & Ungdomsbrandkorps i Danmark, Grønland og Færøerne kan optages som medlem af Landsforeningen.

§ 5. Kontingent :

For medlemskab af Landsforeningen betales det af Landsforeningen fastsatte kontingent,
kontingengentet og evt. tilskud kan kun anvendes til at finansiere Landsforeningens aktiviteter.

§ 6. Udelukkelse :

Landsforeningen kan udelukke et korps,hvis dette ikke har betalt sit kontingent rettidigt, eller hvis korpset ved omtale eller handling skader Junior & Ungdomsbrandkorpsenes interesser eller anseelse væsentligt.

§ 7. Organisationen :

Landsforeningens ledelse varetages af  en betyrelse på 5 personer, der vælges på den årlige generalforsamling.
Formand og Kasseren vælges direkte, de øvrige bestyrelses poster besættes på førstkommende bestyrels møde.
Formanden og 1 bestyrelses medlem vælges på ulige årstal.
Kasseren og 2-3 bestyrelses medlem vælges på lige årstal.
Hvert år vælges der 2 suppleanter.

Landsforeningen tegnes af formanden og kasseren i forening, eller ved e disses forfald, af formanden eller kasseren i foreningen sammen med 2 bestyrelses medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og er kun beslutningsdygtig, når et flertal, heriblandt formanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsennedsætter de nødvendige udvalg. Udvalgsformanden skal altid være et bestyrelsesmedlem.

§ 8. Regnskab :

Regnskabsåret er 1. Januar til 31. December.

§ 9. Revision :

Regnskabet revideres af den af det ordinære generalforsamlings valgte revisior, der vælges for 1 år ad gangen.
Der vælges også 1 Revisior suppelant. 

§ 10. Arbejde og Aktiviteter m.v. :


Det er Landsforeningens opgave at udarbejde fælles retningslinier til undervisningsmaterialer,sikkerhedsregler,uniforsprogram, samt knytte tætte bånd og samarbejde med andre korps nationalt og internationalt.
Det er ligeledes landsforeningens opgave i samarbejde med det udvalgte arrangør korps at afholde landstræf hvert år i September.

§ 11. Landsforeningen :

Landsforeningen består af medlemmerne samt bestyrelsen.
Landsforeningen er korpsenes øverste myndighed.
Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal.
Generalforsamlingen bekendtgøres ved skriftlig meddelelse, og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Afstemning foregår ved håndsoprækning,dog skal afstemningen foregå skriftligt,når mindst 10% af de fremmødte forlanger det.
Alle korps kan indstille 1 person til valg til bestyrelsen,valgbar til bestyrelsen er personer der er medlem af et Junior/Ungdombrandkorps, eller som har ansættelse på en brandstation,dog skal man være myndig for at bestride posten som formand eller kasserer.
Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt,såfremt mindst 1 af de fremmødte forlanger dette.
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal,og lovligt indvarslet landsråd er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal korps.
Alle fremmødte korps har stemmeret og 1 stemme,såfremt disse ikke er i restance med kontingent.
Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.

Dagsorden på den ordinære Generalforsamling er følgende :

1. Valg af dirigent..
2. Godkendelse af de delegerede.
3. Årsberetning af Formanden.
4. Kasseren fremlægger regnskab til godkendelse.Herunder fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne foreslag.
6. Valg til bestyrelsen.
    A. Formand vælges på ulige år.
    B. Kasseren vælges på lige år.
    C. 1 Bestyrelsesmedlem,vælges på ulige år.
    D. 2 Bestyrelsesmedlemmer,vælges på lige år.
    E. Valg af 2 suppelanter,vælges hvert år.
    F. Valg af 1 Revisior,vælges hvert år.
    G. Valg af 1 revisiorsuppelant,vælges hvert år.

7. Bordet rundt (korps)
8. Evt.

Foreslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted,når mindst 10% af Landsforeningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.

§ 12. Vedtægtsændringer :

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for foreslaget.

§ 13. Landsforeningens opløsning :

Bestemmelse om Landsforeningens opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.
Til Landsforeningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivende stemmer er for opløsning på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.
Landsforeningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for Børne & Ungdomsarbejdet i Junior & Ungdomsbrandkorps i Danmark.

Således vedtaget på stiftende landsråd d. 25-8 2004.

Ændret på ordinær generalforsamling d. 21-5 2005.
Klik her for at få dit eget GoMINIsite